fbpx

Regulamin sklepu internetowego exonone.pl

Zawarcie umowy i dostawa

1.1 Na exonone.pl umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest firma:

EXON ELECTRONICS Jarosław Kalwat
Bolechowice 81B
26-052 Nowiny
REGON 382323550, NIP: 6571782329

1.2 Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas.

1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ceny i koszty wysyłki

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.

2.2 Koszty wysyłki pokrywa kupujący, o ile nie są one pokrywane przez nas lub gdy została wybrana opcja odbioru w Sklepie Firmowym.

Dane osobowe

3.1 Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

1. Imię i nazwisko
2. Adres poczty elektronicznej
3. Adres zamieszkania
4. Adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
5. Telefon kontaktowy
6. Numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy , że:

 • Administratorem danych osobowych jest firma:

  EXON ELECTRONICS Jarosław Kalwat
  Bolechowice 81B
  26-052 Nowiny
  REGON 382323550, NIP: 6571782329

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zlecenia/ umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

Płatności

4.1 Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy PayU i karta kredytowa . W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia.

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów w sklepie EXON

5.1 W przypadku nabycia produktów w sklepie EXON mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

5.2 Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę:

EXON ELECTRONICS
Bolechowice 81B
26-052 Nowiny
e-mail: sklep@exonone.pl

W drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu dołączonego do paczki lub e-maila). Mogą Państwo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

5.3 W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

5.4 Koszty zwrotu towaru do naszej firmy pokrywa kupujący również w przypadku, gdy dokonał zakupu z darmową dostawą.

5.5 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie formularza i przesłać na poniższy adres:

EXON ELECTRONICS
Bolechowice 81B
26-052 Nowiny
e-mail: sklep@exonone.pl

Zwroty płatności

6.1 Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem exonone.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres sklep@exonone.pl

8.2 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.3 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

naturalne zużywanie się:
– uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
– uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem,

8.4 Gwarancja nie obejmuje:

okresu przydatności baterii, wskazówek, tarczy oraz cyrkonii, normalnego zużycia eksploatacyjnego i starzenia (np. zarysowań na szkiełku, zmian koloru, a także zmian właściwości materiałów z których wykonano niemetalowe paski, takich jak skóra, tkanina, kauczuk, złuszczenia oraz zmiany kolorowych powłok galwanicznych), uszkodzeń którejkolwiek części w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wgnieceń, zbicia szkła itp.), użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi, przedmiotu, na którym dokonywane były operacje przez osoby nieuprawnione (np. w związku z wymianą baterii, obsługą lub naprawami).

Obsługa klienta

9.1 W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami  na adres e-mail: sklep@exonone.pl

Pozostałe informacje

10.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie exonone.pl

10.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować poprzez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej.Mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres.

10.3 Dane identyfikujące:

EXON ELECTRONICS Jarosław Kalwat
Bolechowice 81B
26-052 Nowiny
REGON 382323550, NIP: 6571782329

preloader