fbpx

Gwarancje

W celu sprawnej realizacji gwarancji prosimy wcześniej o kontakt mailowy lub najlepiej telefoniczny.
Adres do realizacji gwarancji:
 
EXON ELECTRONICS
Jarosław Kalwat
Bolechowice 81B
26-052 Nowiny
 
Ogólne warunki gwarancji.
Klient dokonując zakupu zgadza się tym samym na warunki gwarancji.
 
1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji  liczony jest od daty odebrania towaru przez Kupującego. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie możliwie jak  najkrótszym. Okres naprawy mieści się w przedziale od 10 do 25  dni  roboczych w zależności od siedziby punktu serwisowego, liczonych od daty  dostarczenia towaru do  Serwisu.
 
2. Gwarancja na materiały eksploatacyjne takie jak akcesoria do smartwatchy: paski skórzane, paski silikonowe, stalowe bransolety, ładowarki, kabelki zasilające i podobne akcesoria obejmuje 3 miesięczna gwarancja 
 
3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez serwis czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie przewiduje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie,  sprawdzenie działania.  
 
4. Gwarancją nie są objęte:
a)  wtyki, gniazdka i inne materiały eksploatacyjne, 
b)  uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. przepięcia sieci, wyładowaniem atmosferycznym, używanie niezgodnych z instrukcją materiałów eksploatacyjnych lub czyszczących), 
c)  uszkodzenia spowodowane przez wilgoć, zalanie, korozję lub ciała obce, które dostały się do wnętrza,
d)  uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie fabrycznie zainstalowane na urządzeniu,
e)  uszkodzenia spowodowane użytkowaniem w nieodpowiednich warunkach,
f)  uszkodzenia spowodowane używaniem niezgodnych ze specyfikacją producenta środków eksploatacyjnych,
g)  uszkodzenia wynikłe z przepięcia w sieci energetycznej,
 
5.  Gwarancja traci ważność także w skutek:  
 przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika lub osoby trzecie (nie dot. Punktu Serwisowego) 
 okoliczności za które nie ponosi ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności w skutek niewłaściwego użytkowania, transportu lub instalacji,
 nie stosowania się do instrukcji obsługi przez klienta, 
 z przyczyn leżących po stronie użytkownika (np. używanie niewłaściwych materiałów lub akcesoriów),
 wskutek ingerowania w oprogramowanie,
 celowe uszkodzenie sprzętu, 
 czynności konserwujące (np. czyszczenie, smarowanie), 
 wymiana części posiadających określoną żywotność (żarówki, bezpieczniki, baterie), 
 produktów dołączonych w formie gratisów. 
 
6. Reklamującemu przysługuje prawo wymianu sprzętu na nowy wyłącznie w przypadku gdy: 
a)  punkt serwisowy stwierdzi, że naprawa jest niemożliwa, 
b)  w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania istotnych napraw więcej niż pięciokrotnie.
 
7. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej są upoważnione Punkty Serwisowe wskazane przez Sprzedającego. 
 
8. Reklamowany sprzęt jest dostarczony do Puntu Serwisowego na koszt kupującego.
 
9. Sprzęt dostarczony do Punktu Serwisowego powinien być czysty. Serwisant  może odmówić przyjęcia do naprawy lub oczyścić go na koszt  nabywcy. 
 
10. W przypadku sprowadzania specjalistycznych części zamiennych okres  naprawy może ulec przedłużeniu o 14 dni  roboczych. Punkt serwisowy zobowiązany jest do poinformowania o tym  klienta. 
 
11. Sprzedawca ponosi koszt transportu do  klienta naprawionego sprzętu – w  kraju, w którym sprzęt został  zakupiony – klient zobowiązany jest  dostarczyć sprzęt na własny koszt do Puntu Serwisowego. 
 
12. Gwarancja na sprzedawany towar  konsumpcyjny nie wyłącza , nie ogranicza  ani nie zawiesza uprawnień  kupującego wynikających z  wszelkich ustaw  konsumenckich (np. ustawy z  dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych  praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 e. o szczególnych  warunkach sprzedaży  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego  itp.) 
 
13.  Uprawnienia z tytułu udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu dowodu zakupu lub jego kopii (paragon, faktura, potwierdzenie płatności przelewu bankowego), wraz z  czytelnym dowodem zakupu. Samowolne dokonywanie napraw we własnym zakresie, zerwanie plomb gwarancyjnych, ingerencja w urządzenie, nie stosowanie się do zaleceń producenta powoduje utratę gwarancji. 
 
preloader