Konkurs Exon Dzień Kobiet 2020

Konkurs Exon Dzień Kobiet 2020

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Exon   2020

§ 1 Organizator i Nazwa Konkursu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Konkursie „Konkurs Exon Dzień Kobiet 2020” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, jak również zasady postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Exon Electronics , prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Exon Electronics, Bolechowice 81B, 26-052 Nowiny, nr NIP: 6571185941

§ 2 Przedmiot i cel Konkursu

Przedmiotem Konkursu  jest :

1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu.
2. Polubienie fanpage na facebooku firmy Exon Electronics.
3. Oznaczenie na Facebooku osoby której podaruje się wygrany smartwatch.
4. W odpowiedzi pod tym postem opisz krótką historię związaną z tą osobą, może być związana z jej byciem zawsze na czas.

Celem Konkursu jest promocja i reklama marki Exon.

§ 3 Miejsca i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs prowadzony będzie w dniach 28.02 – 07.03.2020 r
 2. W ww. dniach można dokonywać zgłoszeń konkursowych do udziału w konkursie. Zakończenie Konkursu następuje po wydaniu nagrody i zakończeniu ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na fanpage’u Exon.

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu równoważna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień oraz spełnienie wszystkich wymagań konkursowych postawionych przez organizatora.
 3. Zgłoszenie konkursowe polega na:

a) Zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

b) Polubieniu fanpage na facebooku firmy Exon Electronics.
c) Oznaczeniu na Facebooku osoby której podaruje się wygrany smartwatch.

d) Napisaniu odpowiedzi pod postem konkursowym  opisującej krótką historię związaną z osobą której podarujemy smartwatch, może być związana z jej byciem zawsze na czas.

 • Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie jeden raz. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z tym, iż Uczestnik akceptuje Regulamin i warunki Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany lub powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielem serwisów społecznościowych Facebook. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Facebook, w związku z organizacją Konkursu jest w pełni wyłączona. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator i Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których odpowiedzi konkursowe zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia, nazwy innych marek samochodów lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub stawiające go w niekorzystnym świetle. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.
 • Uczestnicy Konkursu oświadczają, że odpowiedzi konkursowe zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone odpowiedzi naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw. W przypadku, gdyby Organizator Konkursu zaspokoił takie roszczenia – zobowiązują się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora, a w razie przegrania sprawy sądowej do zwrotu wszelkich kosztów postępowania sądowego związanych ze sprawą, poniesionych ze strony Organizatora.
 • Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
 • Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 • Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 • Z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru stron internetowych wskazanych w Regulaminie, tj. serwisów społecznościowych Facebook, Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Komisja dokona wyboru jednej najciekawszej odpowiedzi zgłoszonej w Konkursie do nagrody.
 2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu wynik Konkursu zostanie ogłoszony przez Komisję konkursu w dniu 07.03.2020r. o godz. 19:00. Zwycięzca Konkursu zostanie wskazany z imienia i nazwiska na fanpage’u Organizatora.
 3. W przypadku wykluczenia Zwycięzcy zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu, Zwycięzcą zostaje kolejny Uczestnik z listy rezerwowej. Organizator skontaktuje się z nim w dniu następującym po dniu wskazanym pkt 2 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 4. Organizator Konkursu nabywa, z chwilą przyznania nagrody Zwycięzcy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi Zwycięzcy oraz prawa do dysponowania i wykonywania opracowań (redagowania) tej odpowiedzi. Organizator z chwilą przyznania nagrody nabywa majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi Zwycięzcy na następujących polach eksploatacji:
 5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie  oryginału albo egzemplarzy;
 7. w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 6 Nagroda

 1. Konkurs będzie miał dwóch zwycięzców którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe – smartwatche marki Exon:

– Exon Microwear X6

 • Organizator Konkursu będzie komunikował się z jego Uczestnikami (w tym ze Zwycięzcą) za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu konkursowym.
 • W przypadku, gdyby Organizator:
  • nie otrzymał od Zwycięzcy odpowiedzi na wiadomość dotyczącą odbioru nagrody
  • odpowiedź na wiadomość dotyczącą odbioru nagrody, nie zawierałaby wszystkich żądanych przez Organizatora informacji lub
  • Zwycięzca nie potwierdziłby prawdziwości jego danych wynikających z opublikowanej Pracy konkursowej,

 wówczas ten Zwycięzca traci prawo do przysługującej mu nagrody.

 • Nagroda będzie do odebrania w siedzibie Organizatora. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody, nagroda przepada, a Zwycięzca nie jest uprawniony do domagania się realizacji nagrody w innym terminie. 
 • Nagroda główna nie podlega  wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju.
 • Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania Zwycięzcy z nagrody z przyczyn pozostających po stronie Zwycięzcy (np. niepasujący Zwycięzcy termin, niedojechanie itp.).
 • Przychód uzyskany z tytułu nagrody głównej uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % jej wartości, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 7  powyżej jest Organizator. Wydanie nagrody głównej nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Zwycięzcy.

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. W terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (tj. do dnia 18.02.2020 roku) można złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu. Reklamację należy złożyć wyłącznie bezpośrednio do Organizatora poprzez przesłanie jej listem poleconym na adres Exon Electronics, Bolechowice 81B, 26-052 Nowiny. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, opis przyczyny reklamacji

i żądanie zgłaszającego reklamację.

 • Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.

§ 8 Wyłączenia z udziału w konkursie

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów od Organizatora zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, a także podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niezgodnego z Regulaminem Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10 Dane osobowe

 1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator zwany w dalszej części paragrafu Administratorem.
  1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przez Organizatora Konkursu, rozliczenie nagród Zwycięzców Konkursu, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe mogę być również zbierane i przetwarzane w calach handlowych / marketingowych Administratora, jeżeli została na to wyrażona odrębna zgoda. Wyrażenie zgody w tym celu jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a w zakresie rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu – właściwe przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, hostingu poczty e-mail, wsparcia przy organizacji konkursu.
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do chwili rozstrzygnięcia Konkursu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców – do chwili upływu przedawnienia obowiązku podatkowego. Administrator danych osobowych zastrzega sobie także prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Dane osobowe Uczestników zebrane w celach handlowych / marketingowych Administratora, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej w tym celu.
  1. Uczestnicy Konkursu mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Uczestnicy Konkursu mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Uczestnicy Konkursu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez Uczestnika danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, co uniemożliwi otrzymanie przez Uczestnika nagrody w Konkursie.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikom Konkursu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu i nagrody mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie, a także na stronie internetowej Organizatora https://exonone.pl

Konkurs Exon Dzień Kobiet 2020